COMING EVENTS

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRONG NĂM 2019

* Chúa Nhật/Sunday 24/12/2019, CT Thánh Nhạc Giáng Sinh | Christmas Eve Music, 7:30PM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh.

* Chúa Nhật/Sunday 24/11/2019, Lễ Tạ Ơn | Thanksgiving Sunday, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh.

* Chúa Nhật/Sunday 12/5/2019, Lễ Thân Mẫu | Mother's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Mẹ.

* Chúa Nhật/Sunday 16/6/2019, Lễ Phụ Thân | Father's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Cha.

* Thứ Năm/Thur. 4/7/2019-Chúa Nhật/Sun. 7/7/2019, Đại Hội Liên Hữu Báp-tít tại San Jose, CA.