COMING EVENTS

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRONG NĂM 2019

* Chúa Nhật/Sunday 13/12/2020, CT Thánh Nhạc Giáng Sinh | Christmas Eve Music, 7:30PM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh.

* Chúa Nhật/Sunday 22/11/2020, Lễ Tạ Ơn | Thanksgiving Sunday, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh.

* Chúa Nhật/Sunday 9/5/2021, Lễ Thân Mẫu | Mother's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Mẹ.

* Chúa Nhật/Sunday 20/6/2021, Lễ Phụ Thân | Father's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Cha.