COMING EVENTS

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIỆT TRONG NĂM 2020-2021

* Chúa Nhật/Sunday 9/5/2021, Lễ Thân Mẫu | Mother's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Mẹ.

* Chúa Nhật/Sunday 20/6/2021, Lễ Phụ Thân | Father's Day, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng ghi ơn những người Cha.

* Chúa Nhật/Sunday 21/11/2021, Lễ Tạ Ơn | Thanksgiving Sunday, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, là Đấng ban cho chúng ta mọi phước hạnh.

* Chúa Nhật/Sunday 19/12/2021, CT Kỷ Niệm Chúa Giê-su Giáng Sinh | Christmas Celebration, 10:30AM
Kính mời quý đồng hương và con cái Chúa xa gần tham dự, cùng vui mừng kỷ niệm sự giáng sinh của Chúa Giê-su cho nhân loại. Ngài đến để cứu vớt mỗi chúng ta.